Slutare

Ja då börjar vi ett nytt kapitel! Denna gång ska jag skriva lite om slutare.

Slutaren är det som kontrollerar hur mycket ljus som ska träffa sensorn. Det är du som kan styra hur länge slutaren ska vara öppen. Den tiden kallas slutartid.  På kameran finns det en ratt och på displayen på en digitalkamera så visar den aktuell slutartid.  Slutartiden brukar visas från ca 30 sekunder til 1/2000 sekund.  Mellan dessa kan du välja vilken slutar tid du vill ha du kanske vill ha 15 sekunder till 1/500 sekund valet är fritt.

Slutare

Kom ihåg att står det 30″ med tecknet ” så menas det 30 hela sekunder. Står det utan ” så menas det som en del av en sekund exempel 1/200 dels sekund. För varje steg du ändrar från vänster till höger så släpper du in hälften så mycket ljus som innan.

Slutare

Slutare

Frysa Motiv.

Här har jag fryst Zorro och Charlie när de leker.  Jag har använt mig av en kort slutartid. Är slutartiden över 1/500 så brukas det räknas som en kort slutartid. Det viktiga här är att testa sig fram Blir bilden oskärp så har du fått rörelseoskärpa. Detta kan vara snyggt om det är meningen men är det inte det så förstör det bilden.

Jag själv längtar till våren då ska jag gå ner till vattnet med stativet och ställa in en slutartid på 30 sekunder eller mer och se till att det blir dimma över vattnet. Detta har jag inte gjort så det är något jag har som mål nu till våren.

Ett tips vid långa slutartider är att använda stativ. Jag köpte ett för 200 kr på dustin, det är användbart!

Så frågor på detta :)! Maila eller lämna en kommentar!

Shutter

 Well then, we start a new chapter! This time I’ll write a little about shutter.

The shutter is what controls how much light hit the sensor. It is you who can control how long the shutter stays open. That time is called shutter speed. On the camera, there is a steering wheel and the display of a digital camera then shows the current shutter speed. Shutter speed is usually shown from about 30 seconds til 1/2000 second. Between these you can choose the ending time you want, you may want to have 15 seconds to 1/500 second choice is clear.

Remember that it is 30 ”with the” so meant the entire 30 seconds. States no ”meant it as a part of a second example, 1/200 of a second. With each step you move from left to right, release it in half as much light as before.

freezing Scene

Here I have frozen Zorro and Charlie while they play. I am using a fast shutter speed. Is the shutter speed of 1/500 so it counts as a fast shutter speed. The key here is to test their way If the picture is blunt so you’ve got motion blur. This can be neat if it is supposed, but is not it so destroys the image.

I myself look forward to spring when I’ll go down to the water with the tripod and set the shutter speed on 30″ or more and make sure it gets fog over the water. This I have not done so it’s something I have for a goal this spring.

A tip for slow shutter speeds is to use a tripod. I bought one for $ 200 on dustin, it is useful!

So questions on this :)! Please email or leave a comment!

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

13 + sex =